les-dvere

Doprava a platba

Cena Únikových her a platba

CENA ÚNIKOVÝCH HER.

1. U jednotlivých Únikových her je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Cena Únikových her je uvedena bez DPH, jelikož nejsem plátce DPH. K ceně uvedené na webovém rozhraní již nejsou připočítávány žádné další poplatky. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „KOUPIT“) je již konečnou cenou.
2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u Únikové hry v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsem povinen vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinen vám Únikové hry dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Pro případ splátkového prodeje jsou podmínky uvedeny v odst. 6 tohoto článku. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v mém vlastnictví.

ZPŮSOB PLATBYZPŮSOB PLATBY

Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
– Bezhotovostně bankovním převodem. Kupní cena se hradí v korunách českých.

SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. Konečná faktura (daňový doklad) je vždy vystavena k datu připsání částky na můj bankovní účet..
Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Po uhrazení kupní ceny vám bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na vámi sdělenou elektronickou adresu před mo zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). Únikové hry Kupující hraje samostatně na vlastním zařízení, v jakémkoliv čase i opakováních.
2. DODACÍ LHŮTA. Digitální obsah je dodán zpřístupněním v členské sekci, kam se přihlásíte s pomocí přístupových údajů dodaných na vaši elektronickou adresu v den koupi Únikové hry
3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.
4. Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohl provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici přenosné hardwarové (mobilní telefon, tablet či jiné přenosné zařízení) a softwarové vybavení (například android nebo iOS) umožňující otevřít alespoň jeden z internetových prohlížečů a dostatečné internetové připojení.